സോക്കേജ്

അമോണിയം പോളിഫോസ്ഫേറ്റ് വിറകിന്റെ തീജ്വാലയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു.ഇത് തീയുടെ വ്യാപനത്തെ ഫലപ്രദമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും പുകയും വിഷവാതക ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.കൂടാതെ, ചികിത്സിച്ച വിറകിന്റെ ഘടനാപരമായ സമഗ്രതയും ഈടുതലും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു, ഇത് അഗ്നി അപകടങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കും.

APP ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രേഡ്/വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഗ്രേഡിന് ഉയർന്ന നിലവാരം

വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് അമോണിയം പോളിഫോസ്ഫേറ്റ്, TF-303, 304 കടലാസ്, മരം, മുള നാരുകൾ, വെള്ളപ്പൊടി, 100% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന അമോണിയം പോളിഫോസ്ഫേറ്റിന് കുറഞ്ഞ വില

വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് അമോണിയം പോളിഫോസ്ഫേറ്റ്, TF-303, 304 കടലാസ്, മരം, മുള നാരുകൾ, വെള്ളപ്പൊടി, 100% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

TF303 വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന അമോണിയം പോളിഫോസ്ഫേറ്റ് തുണിത്തരങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു

വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് അമോണിയം പോളിഫോസ്ഫേറ്റ്, TF-303, 304 കടലാസ്, മരം, മുള നാരുകൾ, വെള്ളപ്പൊടി, 100% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.